Liderlik Ve Ekip Çalışması Nedir?

tarafından
4
Liderlik Ve Ekip Çalışması Nedir?

Liderlik Kavramı

konuları içerisinde önemli kavramlardan biri Liderlik kavramıdır. Liderlik kavramı, sosyal bir ortamın oluşması ile ortaya çıkan insani bir durumdur. Liderlik kavramı değişim, dönüşüm ve zekâ şekli ile doğru orantılı olarak anlam kazanmaktadır. Bu sebepten içeriği ve anlamı değişmektedir. Liderlik tanımı yer, zaman, koşullar, konum ve duruma göre çeşitlilik göstermekte ve bu sebeplerle lidere atfedilen özelliklerde farklılık göstermektedir. Her dönem üzerinde farklı yorumların, açıklamaların yapıldığı liderlik kavramı farklı şekillerde tanımlanarak ‘iyi’ bir liderin nasıl olması gerektiği üzerine çalışmalar yapılmıştır. Liderlik, tarihin ilk zamanlarında Tanrı tarafından doğuştan verilen bir lütuf olarak görülmüştür. Sonraları değişen düşünce yapıları ve çevresel faktörlerle liderin sahip olması gereken davranışlar üzerine odaklanılmıştır.

Liderlik Davranışları Nelerdir?

Liderlik davranışları durumlara göre farklı özellikler barındırmaktadır. Problemlerin ve olayların değişkenliği sebebiyle Liderler farklı ve yeni roller üstlenmektedir. Liderlik tanımının tam olarak anlamının yansıtılması için içinde bulunduğu ortama ve şartlara göre gösterilen davranışların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin Eğitim, sağlık, spor, yönetim, savunma gibi alanlardaki liderlik kavramı ve özellikleri kendi oluşları içinde değerlendirme toplumda ortaya çıkan farklı ihtiyaçlarla birlikte bireyleri bir amaç etrafında toplayacak liderlere de zaman içerisinde gereksinim duyulmuştur.

Kimdir?

Genel anlamda Lider; bir amaç doğrultusunda bir grubu başarılı olmaya yönelten, çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden ve amaçları gerçekleştirmek için yeterli özelliklere ve yeteneklere sahip olan kişidir. Liderlik ise; bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için grubu bilgi ve yetenekleri ile harekete geçirmedir. Bir liderin liderlik yapabilmesi için sistematik olarak belli tecrübelere, problemleri doğru tespit etme yeteneğine, alternatif çözümler üretmesine, koşulları ayrıntılı düşünebilmesine ihtiyaç vardır. Liderin sahip olduğu bu gibi yetenekleri sunma biçimi ve iletişim şekli, etki gücünün olduğu bireyler üzerinde güven, motivasyon ve süreklilik sağlamaktadır. Bunun tam tersi olarak liderlik yeteneklerine sahip olunmadığında grupta zaman kaybı, güven kırılması ve motivasyon düşmesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır.

Kimdir ve Çalışması Nedir? Ekip çalışmasının temel unsurları nelerdir?

Ekip; bir amaç uğruna birlikte bu amacı gerçekleştirmek için ortaya koyulan çabaların bütünüdür. Ekip çalışması ise; bir amaç uğruna bireylerin tek tek fakat hep birlikte sorumluluk alarak birlikte hareket ederek en yüksek performansla en iyi katkıyı sunmasıdır. Ekip çalışması, içerisinde amaç birlikteliğini barındırdığı gibi her bireyin bireysel sorumluluğunu da barındırmaktadır. Lider, ekip üyelerinin en iyi performansı gösterme konusunda onları teşvik eden ve çatışmaları en iyi yöneten olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekip çalışmaları bir lider etrafında gerçekleştirildiği zaman kriz anlarında liderin yeteneklerinden yararlanarak problemlerin çözümü kolaylaşmaktadır. Motivasyon, etkili iletişim, durumların daha hızlı çözümü ve koordinasyonu için lider ve takımın birlikte hareket etmesi işin verimliliğini arttırmaktadır. Ekip çalışması ya da ekip çalışmasının aynı amaçlara ve maksimum uyumluluğa sahip olması gerekmektedir. Ekip çalışmasında, bireyin menfaatleri değil ekibin menfaatleri ön plandadır.